Γεωργία Ακριβείας

Μελέτες Γεωργίας Ακριβείας

Η γεωργία ακριβείας (Precision Agriculture) αποτελεί ένα σύστημα παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται στη διαχείριση των εισροών σε ένα αγρό σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας τόσο χωρικά όσο και χρονικά. Τα συστήματα της γεωργίας ακριβείας στηρίζονται στις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες για την αναγνώριση της χωρικής-χρονικής παραλλακτικότητας των αναγκών της καλλιέργειας και την ανάπτυξη συστημάτων μεταβλητών παροχών των εισροών.
Σε αντίθεση με τις συμβατικές μεθόδους αγροτικής παραγωγής, όπου οι εισροές παρέχονται ενιαία στον αγρό, θεωρώντας ότι υπάρχει μια αποδεκτή ομοιογένεια στις εδαφολογικές ιδιότητες και τη γονιμότητα του εδάφους, την εδαφική υγρασία, τους πληθυσμούς των ζιζανίων και των εντόμων, και τα χαρακτηριστικά των φυτών, η γεωργία ακριβείας διαχειρίζεται τον αγρό σε μικρότερες περιοχές (διαχειριστικές ζώνες) που εμφανίζουν μια σχετική ομοιομορφία που ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγματικότητα. Με τη γεωργία ακριβείας διαχειριζόμαστε αποτελεσματικότερα την τοπική παραλλακτικότητα ενός αγρού με στόχο:

  • Την αύξηση της απόδοσης της παραγωγής.
  • Τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
  • Την ορθολογική και αποτελεσματικότερη χρήση των χημικών εισροών.
  • Τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας.
  • Την προστασία του εδάφους και των υπογείων υδάτων.

Η Γεωργία Ακριβείας βασίζεται σε τεχνολογίες και μέσα ικανά να καταγράψουν με ακρίβεια την υπάρχουσα κατάσταση στον αγρό, στη συνέχεια να διαχειριστούν τη συγκεντρωμένη πληροφορία και δεδομένα και τέλος να εφαρμόσουν τις εισροές έτσι, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σημείου και χρονικής στιγμής ξεχωριστά.

Στις τεχνολογίες αυτές συμπεριλαμβάνονται:

  • Συστήματα και μηχανισμοί καταγραφής δεδομένων, όπως χάρτες αποδόσεων, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ, Τηλεπισκόπηση, Συστήματα εντοπισμού θέσης και Αισθητήρες.
  • Συστήματα διαχείρισης και απόδοσης αποτελεσμάτων, όπως Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Γ.Σ.Π. και Έμπειρα συστήματα.
  • Συστήματα μεταβαλλόμενης εφαρμογής (της ροής ή του είδους), όπως λιπασματοδιανομείς, σπορείς, ψεκαστήρες, κ.ά.
    Σε αυτό το πλαίσιο αποκτούν ιδιαίτερη κρισιμότητα και σημασία η υψηλή αξιοπιστία των δεδομένων των ιδιοτήτων των αγρών καθώς και η παροχή πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο.

Το εργαστήριο ENVOLAB ευθυγραμμίζει τη στρατηγική του και στοχεύει στην εξυπηρέτηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης και της γεωργίας ακριβείας, αλλά και της ορθολογικής γεωργικής πρακτικής, εντασσόμενη στο σύστημα αφενός με την παροχή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων υψηλής αξιοπιστίας που είναι απαραίτητα για τις παραπάνω μεθόδους και αφετέρου με την μελέτη και ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφόρησης των αγροτών και γεωπόνων που απαιτεί η μέθοδος γεωργίας ακρίβειας.