Εδαφολογικές Μελέτες

Το εργαστήριο αναλαμβάνει εδαφολογικές μελέτες (πτυχίο μελετητή – κατηγορία 22)

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση εδαφολογικών μελετών για ιδιώτες, δημόσιο και για Ν.Π.Ι.Δ (Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου) όπως Τ.Ο.Ε.Β κλπ.