Υπηρεσίες ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Mελέτες  γεωργίας μειωμενων εισροών
Υπηρεσίες εφαρμογής συστήματος  Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Το σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης είναι ένα σύστημα οργάνωσης μιας γεωργικής εκμετάλλευσης που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, Ορθή Γεωργική Πρακτική, Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων, Ασφάλεια Προϊόντων, Ιχνηλασιμότητα και Φιλοπεριβαλλοντικές Δράσεις. Στοχεύει στη δημιουργία της βάσης για αποτελεσματική και επικερδή παραγωγή σε μια οικονομικά βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη γεωργική επιχείρηση, ενσωματώνοντας στις σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές, ωφέλιμες φυσικές διαδικασίες με αποτέλεσμα την μείωση των χημικών εισροών. Η σήμανση του προϊόντος το καθιστά αναγνωρίσιμο και εγγυάται την ποιότητα στους καταναλωτές.
Η ολοκληρωμένη διαχείριση επιβάλλει την τήρηση του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, επιτρέπει την χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, αλλά μόνο κατόπιν αναλύσεων και έγκυρης διάγνωσης των αναγκών της κάθε καλλιέργειας και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες εδαφολογικές συνθήκες της κάθε περιοχής και δίνει έμφαση στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Τα πλεονεκτήματα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης είναι:

 • Προϊόντα με σήμανση ποιότητας.
 • Αύξηση παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και κερδοφορίας.
 • Μείωση κόστους παραγωγής.
 • Προστασία της υγείας.
 • Διείσδυση σε νέες αγορές που απαιτούν πιστοποιημένα προϊόντα.
 • Διεύρυνση μεριδίου αγοράς.
 • Αύξηση εμπιστοσύνης και πλήρης εξασφάλιση απαιτήσεων του καταναλωτή.
 • Αναβαθμισμένη φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση.
 • Προσαρμογή στα δεδομένα της σύγχρονης και ποιοτικής ευρωπαϊκής γεωργικής πρακτικής.

Οι υπηρεσίες εφαρμογής των συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών βασίζονται στη διατήρηση λεπτομερούς αρχείου καταγραφής όλων των διαδικασιών παραγωγής σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο AGRO 2.1 – AGRO 2.2 και τα πρωτόκολλα Globalgap, QS, Tesco Nurture.

Οι υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Διαχείρισης περιλαμβάνουν:

 • Εδαφολογικές αναλύσεις,
 • Επισκέψεις –Επιθεωρήσεις,
 • Σχέδια Διαχείρισης,
 • Διαδικασίες, Οδηγίες Ορθής Πρακτικής,
 • Οδηγίες Βελτίωσης, Οδηγίες Κρίσης,
 • Ενημερωτικές Συγκεντρώσεις,
 • Καταρτίσεις,
 • Ανασκόπηση, Έλεγχος – Εσωτερική Επιθεώρηση,
 • Προετοιμασία Πιστοποίησης,
 • Πιστοποίηση, Διαρκή συντήρηση του συστήματος.

Βασικής σημασίας προϋπόθεση όμως, για την παραγωγή υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος, είναι η σωστή χρήση των εισροών και κυρίως των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων. Αυτό απαιτεί μια σειρά από εργαστηριακές αναλύσεις, όπως αναλύσεις εδάφους και φύλλων που βοηθούν τον γεωπόνο να διαγνώσει τις ακριβείς ποσότητες λιπασμάτων που έχει ανάγκη η καλλιέργεια χωρίς να υπάρξει επιβάρυνση στο περιβάλλον ή και οικονομική επιβάρυνση του παραγωγού.