Επιχείρηση – Εργαστήριο EnvoLab

Η Επιχείρηση EnvoLab δραστηριοποιείται από τον Ιανουάριο του 2017 στο χώρο του εργαστηριακού ποιοτικού ελέγχου και της διασφάλισης της υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων διατροφής (τρόφιμα- νερά- ποτά), εδαφολογικών αναλύσεων & αναλύσεων φυτικού ιστού, καθώς επίσης και σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος και περιβαλλοντικών έργων.
Το Εργαστήριο EnvoLab αποτελεί ένα επιστημονικό ερευνητικό κέντρο, το οποίο λειτουργεί ως επιχείρηση παροχής υπηρεσιών στον τομέα της ασφάλειας και της ποιότητας τροφίμων, ποτών και νερών.

Από την αρχή του 2019 το εργαστήριο EnvoLab είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) σε ένα ευρύ πεδίο μικροβιολογικών και χημικών δοκιμών.

Το εργαστήριο EnvoLab, διαθέτει συνεργάτες ειδικούς σε θέματα τροφίμων τεχνολογικής, γεωπονικής, κτηνιατρικής και χημικής κατάρτισης και σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό.

Το εργαστήριο EnvoLab αναλαμβάνει:

την Σύνταξη και εφαρμογή Συστημάτων διαχείρισης ποιότητας κατά τα πρότυπα ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, IFS, AGRO 2-1, AGRO 2-2, HACCP, BRC.
Δειγματοληψίες
την παρακολούθηση της παρασκευής και διακίνησης όλων των ειδών φυτικής και ζωικής προέλευσης τροφίμων και νερών.
τακτικές και έκτακτες εργαστηριακές αναλύσεις τροφίμων και νερών ενώ διενεργούνται αναλύσεις σε εδάφη, Τρόφιμα, Ζωοτροφές και γεωργικά προϊόντα & λύματα.
Την σύνταξη και εφαρμογή Οικονομοτεχνικών, Περιβαλλοντικών και εδαφολογικών , μελετών.

Στις δραστηριότητες της επιχείρησης εντάσσονται επίσης:

η εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων.
η εσωτερική επιθεώρηση (ΑUDIT) της ορθής εφαρμογής του συστήματος HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).
και η μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του ενδοεργοστασιακού εργαστηριακού ελέγχου των προϊόντων στα πλαίσια του συστήματος HACCP.

Αντικειμενικός του σκοπός είναι τόσο η συμβουλευτική όσο και η εργαστηριακή υποστήριξη επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης τροφίμων, καθώς και καταστημάτων-χώρων ομαδικής εστίασης, αναφορικά με την ασφάλεια, την υγιεινή, την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων και προσφερόμενων τροφίμων.