Πιστοποιητικά – Διαπιστεύσεις

Η ανταπόκριση στις αυξανόμενες απαιτήσεις , ως προς την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για κάθε εργαστήριο που θέλει να επιβιώσει ως επιχείρηση και να αναπτυχθεί στις συνθήκες του 21ου αιώνα. Η καλή επαγγελματική πρακτική και η ποιότητα των δοκιμών και διακριβώσεων του εργαστηρίου κατά την εξυπηρέτηση των πελατών αποτελούν προϋποθέσεις ανάπτυξης.
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που δημιουργούν καινούργιους ορίζοντες, προβλήματα και ευκαιρίες. Σε ένα τέτοιο απαιτητικό και ραγδαία εξελισσόμενο περιβάλλον, η επιχείρηση μας έρχεται να ανταποκριθεί με αποφασιστικότητα σε αυτήν την πρόκληση συμβαδίζοντας με τις ανάγκες των πελατών του.
Το εργαστήριο EnvoLab δεσμεύεται ώστε το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει να είναι υψηλό ,διασφαλίζοντας την ικανοποίηση των απαιτήσεων (αναγκών και προσδοκιών) των πελατών με:

  • Αυστηρές διαδικασίες από την παραλαβή των δειγμάτων έως την έκδοση των αποτελεσμάτων.
  • Συνεχή βελτίωση τoυ συστήματος ποιότητας.
  • Έγκυρες, διεθνείς και πιστοποιημένες μεθοδολογίες.
  • Εκσυγχρονισμό και προμήθεια οργάνων τελευταίας τεχνολογίας για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς και διακρίβωση του εξοπλισμού του εργαστηρίου .

Εγγύηση, για την εξασφάλιση της παραπάνω δέσμευσης και την προσέγγιση των αντικειμενικών σκοπών ,αποτελεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος για την ποιότητα.
Το σύστημα ποιότητας που εφαρμόζει το εργαστήριο μας ,εναρμονίζεται απόλυτα και ενστερνίζεται τους προαναφερθέντες σκοπούς και συμμορφώνεται διαρκώς στις απαιτήσεις του προτύπου EΛΟΤ ΕΝ ΙSO / IEC 17025.
Για τη συνεχή βελτίωση μας, αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας πραγματοποιούνται συνεχείς επεκτάσεις στο επίσημο πεδίο διαπίστευσης, ενώ το εργαστήριο είναι και σε διαδικασία μετάβασης στο καινούργιο πρότυπο 17025:2017 σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης.
Ο έλεγχος ποιότητας είναι μία συνεχής διαδικασία που καλύπτει όλες τις λειτουργίες του εργαστηρίου και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει :
– τακτική διακρίβωση των οργάνων
– τακτική επαλήθευση με πιστοποιημένα υλικά αναφοράς (CRM)
– τακτική συμμετοχή σε διεργαστηριακές δοκιμές ικανότητος
– τακτική μέτρηση “τυφλών” δειγμάτων
– τακτική μέτρηση δειγμάτων ελέγχου (control samples)
– τακτική μέτρηση επαναληπτικών δειγμάτων (duplicates)
– τακτική μέτρηση εμβολιασμένων δειγμάτων (spiked)

Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες παρακολουθούνται με διαγράμματα ελέγχου (control charts) και εξασφαλίζουν ότι οι μετρήσεις του εργαστηρίου πληρούν τις προδιαγραφές (ορθότητα, ακρίβεια, επαναληψιμότητα) που απαιτεί κάθε μέθοδος.

Το εργαστήριο EnvoLab έχει τις παρακάτω διαπιστεύσεις με αριθμό διαπίστευσης 1157:

  • doc 1.224464_el
    Μέγεθος αρχείου: 80 KB Λήψεις: 388
  • doc 1.224464_en
    Μέγεθος αρχείου: 81 KB Λήψεις: 398