Πολιτική Ποιότητας

Το εργαστήριο EnvoLab λειτουργεί σύμφωνα με τα εθνικά (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, ΕΛΟΤ), Ευρωπαϊκά (European Committee for Standardization, CEN) και διεθνή πρότυπα (International Organization for Standardization, ISO).

Βασική αρχή και δέσμευση του εργαστηρίου EnvoLab, είναι να παρέχει στους πελάτες του υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρεία για κάθε έργο που αναλαμβάνει.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διεύθυνση του εργαστηρίου:

 • Έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σε συμμόρφωση με το ISO/IEC 17025, με απώτερο σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών. Με βάση το διεθνές αυτό πρότυπο εκτιμάται η επάρκεια και αμεροληψία των εργαστηρίων αναλύσεων και διακριβώσεων. Οι υπηρεσίες αναλύσεων τροφίμων και νερών του εργαστηρίου EnvoLab έχουν αξιολογηθεί και διαπιστευτεί από τον επίσημο εθνικό οργανισμό διαπίστευσης (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, Ε.ΣΥ.Δ) – αριθμός πιστοποιητικού 1157
 • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών του, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών του και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π.
 • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος του εργαστηρίου.
 • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών του ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
 • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.
 • Το προσωπικό του εργαστηρίου δεν υπόκειται σε καμιά εμπορική, οικονομική ή άλλη πίεση, η οποία μπορεί να επηρεάσει την τεχνική κρίση και τα αποτελέσματα των εργασιών του.
 • Ακολουθούμε πάντα για τις δοκιμές, μεθόδους οι οποίες έχουν αποδειχτεί αξιόπιστες και επιστημονικά αποδεκτές, με βάση τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα.
 • Δεσμευόμαστε για την ακρίβεια και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων αναλύσεων, καθώς και την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση των δοκιμών
 • Το προσωπικό του εργαστηρίου δεν υπόκειται σε καμία εμπορική, οικονομική ή άλλη πίεση, η οποία μπορεί να επηρεάσει την τεχνική κρίση και τα αποτελέσματα των εργασιών του. Όλο το προσωπικό γνωρίζει το Σύστημα Ποιότητας και εφαρμόζει τις διαδικασίες του Συστήματος καθημερινά στην εργασία του.
 • Το εργαστήριο και οι αναλυτές που εργάζονται σε αυτό ακολουθούν ορθή επαγγελματική πρακτική έτσι ώστε τα αποτελέσματα των αναλύσεων να διατηρούνται σε υψηλό επιστημονικό επίπεδο και όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην ακριβή τους τιμή.
 • Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες και το προσωπικό τους ώστε να εξασφαλιστεί η γρήγορη ανταπόκριση στις αλλαγές της αγοράς και τις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, το εργαστήριο EnvoLab, αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.

Ο Διευθυντής
του ENVO LAB Εργαστηρίου

Μαλέας Γ. Βασίλειος