Εκπαίδευση Προσωπικού Επιχειρήσεων

Με το εξειδικευμένο και εγκεκριμένο προσωπικό της (διαθέτει εκπαιδευτές εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΕΦΕΤ για την εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων & στην “Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίμων”), το εργαστήριο ”EnvoLab” πραγματοποιεί, την προαπαιτούμενη από τον ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων) εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Πιο συγκεκριμένα παρέχει εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που βοηθούν τους εργαζόμενους στις εταιρείες τροφίμων να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις σχετικά με:
 1. Υγιεινή και έλεγχο των τροφίμων
 2. Ασφαλή διακίνηση τροφίμων
 3. Υπηρεσίες ασφαλούς διατροφής
 4. Την Υγιεινή που αφορά τον χειριστή τροφίμων
 5. Καλές πρακτικές παρασκευής τροφίμων
 6. Διαδικασίες διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων
 7. Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
 8. Απαιτήσεις συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και την νομοθεσία
Ενδεικτικά τα σεμινάριά μας περιλαμβάνουν και αναλύουν θέματα, όπως:
 1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
 2. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
 3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
 4. Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
 5. Το Εργασιακό Περιβάλλον
 6. Πρακτικές καθαρισμού
 7. Νομοθεσία τροφίμων