Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Τι είναι;

Η εσωτερική επιθεώρηση αναφέρεται στον αυτοέλεγχο που διεξάγει μία επιχείρηση για να επαληθεύσει την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης που έχει αναπτύξει.

Σε ποιους απευθύνεται;

Αφορά όλες τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης και επιθυμούν ή υποχρεώνονται να διεξάγουν εσωτερικές επιθεωρήσεις.

Η εσωτερική επιθεώρηση συνήθως διεξάγεται μία φορά το χρόνο. Παράγοντες όπως ο βαθμός εξοικείωσης του προσωπικού με τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης και η πολυπλοκότητα των διαδικασιών είναι πιθανό να οδηγήσουν την επιχείρηση στην διεξαγωγή συχνότερων επιθεωρήσεων.

Η εσωτερική επιθεώρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί από προσωπικό της επιχείρησης το οποίο διαθέτει την κατάλληλη μόρφωση και εκπαίδευση, ωστόσο η συνεργασία με εξειδικευμένους και έμπειρους επιθεωρητές θα εξασφαλίσει την αντικειμενικότητα και την αποτελεσματικότητα της επιθεώρησης.

Το εργαστήριο ”EnvoLab” πραγματοποιεί, στα πλαίσια της εφαρμογής συστημάτων ποιότητας, τις προβλεπόμενες εσωτερικές επιθεωρήσεις.

Πώς υλοποιείται;

Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις διεξάγονται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 • Σχεδιάζεται το πρόγραμμα εσωτερικής επιθεώρησης και κοινοποιείται στα επιθεωρούμενα τμήματα
 • Επαληθεύεται πως το σύστημα διαχείρισης έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού προτύπου
 • Επαληθεύεται η εφαρμογή των διαδικασιών και η τήρηση των αρχείων του συστήματος διαχείρισης από τα εμπλεκόμενα τμήματα της επιχείρησης κατόπιν επισκέψεων στα σχετικά τμήματα, συνεντεύξεων με το προσωπικό και παρακολούθηση των διεργασιών τους
 • Επαληθεύεται η καταλληλότητα των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού

Με την ολοκλήρωση της εσωτερικής επιθεώρησης συντάσσεται σχετική αναφορά η οποία περιλαμβάνει τα ευρήματα της επιθεώρησης.

Οφέλη Υλοποίησης

Τα Οφέλη από την διενέργεια των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων είναι:

 • Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου
 • Η ικανοποίηση των Νομικών & Κανονιστικών διατάξεων.
 • Η δυνατότητα ανάδειξης και εντοπισμού των αδυναμιών της Επιχείρησης
 • Η ενημέρωση της διοίκησης της επιχείρησης για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης
 • Ο εντοπισμός των σημείων που μπορούν να βελτιωθούν.
 • Η αντίληψη από το προσωπικό της σημασίας που έχει η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης
 • Η αναγνώριση της αποδοτικότητας του συστήματος διαχείρισης σε σχέση με τις απαιτήσεις και τους στόχους της επιχείρησης.
 • Η προετοιμασία της επιχείρησης για την επιθεώρηση του συστήματος της από Φορέα Πιστοποίησης ή από οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος